การสมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

สมัครผ่านเว็บไซต์ : www.samartsia.com และ www.nstda.or.th/bic

 • กรอกใบสมัคร online
 • รอการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อนัดวันสัมภาษณ์

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์

 1. ร่างโครงการ (Proposal) ธุรกิจที่จะนำเข้าร่วมโครงการ และแผนธุรกิจ (ถ้ามี)
 2. เตรียมข้อมูลนำเสนอ (Presentation) แนวคิดของผลิตภัณฑ์ และแนวคิดการทำธุรกิจ
 3. หลักฐานต่างๆ ดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว

เกณฑ์การพิจารณา

เบื้องต้น ทุกผลงานจะถูกพิจารณาโดยการสัมภาษณ์ ประกอบกับแนวทางการทำธุรกิจที่ส่งเข้ามา โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้...

แนวคิดเกี่ยวกับผลงานหรือธุรกิจที่ต้องการลงทุน30%
คุณลักษณะ และศักยภาพ ความเป็นผู้ประกอบการ30%
ความมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจ20%
ความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ 10%
การเตรียมการเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการลงทุน10%
(หมายเหตุ : ผลการพิจารณา เป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดของคณะกรรมการคัดเลือก)

ระยะเวลาและขั้นตอนการประกวด

ช่วงรับสมัครและคัดเลือกม.ค. - มี.ค. 61
ส่งใบสมัครทางเว็บไซต์ ถึง 31 มี.ค.
สัมภาษณ์เบื้องต้น มี.ค. - เม.ย.
รอบแรกเม.ย. – มิ.ย. 61
ปฐมนิเทศ21 เม.ย.
อบรมพื้นฐานการทำธุรกิจเม.ย. – พ.ค.
ศึกษาดูงานพ.ค.
Idea to Market Bootcamp 2-4 มิ.ย.
ประเมินแผนธุรกิจ ครั้งที่ 1 21-22 มิ.ย.
ประกาศผล 29 มิ.ย.
รอบสุดท้ายก.ค. – ส.ค. 61
Training & Workshop ก.ค.
พบที่ปรึกษาก.ค.
ประเมินแผนธุรกิจ ครั้งสุดท้ายส.ค.
มอบรางวัล + พบนักลงทุนก.ย. 61
ดูงานต่างประเทศ พ.ย. 61

หมายเหตุ : - กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม