SAMART INNOVATION FUNDS 2020

"กลุ่มบริษัทสามารถ" หนึงในผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจร ผู้จัดโครงการ Samart Innovation Award มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2003 มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ และสร้างอาชีพ สําหรับกลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่ โดยได้มีการปรับปรุงรูปแบบโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีและการตลาด เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

โดยในปี 2020 ได้ปรับรูปแบบโครงการ เป็นการมอบเงินทุนส่งเสริมและพัฒนา Samart Innovation Funds ให้กับ โปรเจกต์จบยอดเยี่ยม 5 โปรเจกต์ จาก 6 สถาบันการศึกษา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ชั้นปีสุดท้าย ในการนำทุน Samart Innovation Funds ไปต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดพัฒนาโปรเจกต์จบ หรือนำไปเป็นทุนการศึกษาต่อ
  • มุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทย เตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่การเป็นนักคิด นักพัฒนามืออาชีพ

มอบทุนส่งเสริมและพัฒนา Samart Innovation Funds
ให้กับโปรเจ็กต์จบยอดเยี่ยม 6 สถาบันๆ ละ 5 ทุน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
1 ทีมมีสมาชิก 1-3 คน มีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

เทคโนโลยีที่มุ่งเน้น
AI / Machine Learning & IOT

ขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรมช่วงเวลา
นำเสนอโครงการ / สถาบันตอบรับเข้าร่วมโครงการมกราคม
กิจกรรม Smart Training : New Trend for New Genกุมภาพันธ์ - มีนาคม
: ลงทะเบียน
: 1 Hour / Techno Trend : Machine Learning / IOT
: 1 Hour / How to be Professional
           โดย คุณชัชนาท จรัญวัฒนากิจ (โจแซ่ด)
           Co-Founder Seekster & Workforce
: 1 Hour / Open House Open Samart

สถานที่ : ห้องเรียนของแต่ละสถาบันการศึกษา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
  • นศ. ชั้นปี 4 คณะ/สาขา ที่เข้าโครงการ
  • นศ. ชั้นปีอื่นที่สนใจ
*ขอวัน-เวลาของแต่ละสถาบัน ครึ่งวัน
 
สถาบันคัดเลือกผลงานส่งเข้าโครงการ

Criteria การคัดเลือก
  • ตรงตามเทคโนโลยีที่มุ่งเน้น
  • ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ใช้งานได้จริง (มี Prototype)
เมษายน
พิธีมอบทุน Samart Innovation Funds

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารสามารถ พร้อมรับทุน
พฤษภาคม

มูลค่าทุนส่งเสริมและพัฒนา

  • สำหรับ 30 โปรเจกต์ ที่ได้รับการคัดเลือก ทุนละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 300,000 บาท
  • สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 30 โปรเจกต์ 3,000 บาท รวมมูลค่า 90,000 บาท

สิทธิประโยชน์

  • โอกาสในการต่อยอดเชิงพาณิชย์
  • โอกาสในการเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทสามารถ

ติดต่อเรา

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์: 02-502-6000 ต่อ 6522, 8183
Email : [email protected]
Facebook : http://facebook.com/SamartInnovationAwards