ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกสัมภาษณ์โครงการ Young Technopreneur 2017
  ประเภท ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพTQCM แอพพลิเคชันจัดการโควต้าอ้อยนาย ธนากร วังทอง
นาย กฤษฎา กิ่งชา
2กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ระบบคัดแยกประเภทผักผ่านกล้องเว็บแคมด้วยวิธีประมวลผลภาพนางสาว พรพรรณ อภิชัยพร
นางสาว ศิริพร สันตะ
นางสาว พรกมล นิธิศิริไพศาล
นางสาว นิรันตรี ครองสนั่น
3กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม Wishanti รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สมรรถนะสูงนาย วรพจน์ ปุยพันธ์
นาย ยุทธนา บุญแน่
4กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆEazy Swopนาย ณัฏฐพัชร กมลพลพัตร
นาย กฤษกร นาโสก
5กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆParking Place แอปพลิเคชั่นให้เช่าและหาพื้นที่จอดรถนาย บุญส่ง ศรีทอง
นาย วีระวัฒน์ โปรดปราน
6กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆiGetDorm เว็บหาหอพักสำหรับนักศึกษานาย วรุตม์ วัฒนกิจรุ่งโรจน์
นางสาว พันธิตรา ดิษฐ์เสถียร
นางสาว สุชานันท์ อินทนนท์
นาย ภาสกร พุทธสุวรรณ
7กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆEasy Jewelryนางสาว อนุสรา แก้วอิ่ม
8กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆGPS Tracking System ระบบติดตามรถ นาย พีรวัฒน์ จิ้นสุริวงษ์
นางสาว ชุติกาญจน์ ศิริวิมลวรรณ
9กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงระบบจำลองการสร้างเมืองโบราณล้านนานาย ชลชาสน์ ศรีสมเพ็ชร์
10กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์เคมีภัณฑ์นางสาว ทิตญาณ์ ชูธนสุนทร
นาย อานันท์ ชูธนสุนทร
11กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆInfinity Podcastนางสาว ชนินทร เพ็ญสูตร
นางสาว ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
12กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆSnackdiนาย นรุต จันภูตระกูล
นางสาว สุพัตรา กำลังมาก
13กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆFamily Dollนาย รัชชานนท์ ทองปาน
นาย จิตติ บุญแน่น
นาย น้ำมนต์ ดวงดิษฐ์
14กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์Temp Coach Projectนางสาว จุฑามาศ กลัดขวัญ
นางสาว กิตติมา วันชาญเวช
นางสาว ฤทัยชนนก ศรีคง
นาย ปรัชญา ล้อมวงศ์
15กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม The Automatic Book Opener for Arm Disabilitiesนางสาว ฐิติชญาน์ รัตน์มังกรสกุล
นางสาว อานุสรา ทองคำ
นางสาว ปาณิชา เพลินชัยสิริวัฒน์
16กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆShop & Seekนาย ณัฐภัทร อิทธิวรานุรักษ์
นาง พิชอร เย็นประทีป
นาย ปฐมพงษ์ พวงผ่อง
17กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์กิลลี่ ไอแลนด์ แอน เฮอซูนางสาว วิมลรัตน์ เหลืองประเสริฐ
18กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆTo DO Listนาย กรดนัย ศิวาพร
นาย นรเทพ ขันธคีรีวัฒน์
นาย ศุภวิชญ์ ตั้งวิริยโรจน์กุล
นาย รัชชานนท์ สมานกสิกรรม
19กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆBuilding Reservation Softwareนาย เจษฎาวัฒน์ ทัศทอง
นาย สิทธิพงษ์ วัฒนานคร
20กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆเว็ปไซต์ ID playsนาย อัยการ วศินชัชวาล
นาย วุฒิชัย กุมมาละ
21กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ2B Honeyนาย ฤทธิวัฒน์ วังทะพันธ์
นายไกรศรี บุญสา
นาย เบญจรัตน์ ฟูจิฮิโร
22กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์Goalwhey การพัฒนาเครื่องผสมเวย์โปรตีนสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อร่วมกับระบบแนะนำและบันทึกปริมาณการบริโภคเฉพาะบุคคลผ่านแอปพลิเคชัน นาย ปพนชัย ฮกชุน
นาย ชยุต วิจิตรศิลป์
นาย ศิวานนท์ กาเลี่ยง
นาย วโรดม นวลพลับ
23กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆHuppyนาย จตุพร หงษ์เวียง
นาย ปณต อ่อนใจเอื้อ
นาย พฤกษ์ สระศรีทอง
นาย บงกช เครือแสง
24กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงVR ธุรกิจส่งเสริมการขายสินค้าอสังหาริมทรัพทย์นางสาว ธนิษฐา แก้ววิเชียร
นาย รัชพล วัฒนพงษ์
25กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงระบบจัดการ ที่ร้านอาหารสามารถสั่งซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้จำหน่ายที่มีมาตรฐานรองรับและนำส่งให้กับร้านอาหารในเวลาที่รวดเร็วนาย นพอนันต์ พงศ์อิทธิเดช
นางสาว ชวัลนุช ไมตรีกุล
นาย ภัทรชัย ดาววิจิตร
นาย วรรณกร พานิช
26กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงIN2YOUนาย นฤเบศ บุญโชติ
นางสาว มานา รอดสรรเสริญ
นางสาว วรรณนภา เรืองประเทืองสุข
27กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงมีรถมีเดียนาย กันภัทร รุ่งสวัสดิทรัพย์
นางสาว ศาวิตา สุทธิกุล
28กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพฟาร์มกุ้งกุลาดำอัจฉริยะนาย กฤษดา เพ็ชรสายออ
นาย อธิววัฒน์ เรืองโต
นาย สิทธิพร บุญสะเดา
นาย โชคก้องภพ ตามสุขสนธิ์
29กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพMy Cactus เครื่องเพาะพันธุ์กระบองเพชรอัจฉริยะนาย พชรพล กมลวาทิน
นาย ปวเรศ วศินอนุรักษ์
30กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพAquaponics Farmนาย กฤติน ภักดีมหาคุณ
นางสาว ภวิษย์พร กิจพัฒนาสมบัติ
นางสาว ปาริชาติ หนาสมัย
31กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมXchangeนาย ชัยพฤกษ์ ม่วงศิริ
นาย ธีรภัทร ลาภจตุรพิธ
นาย พงศกร ชาญชัยพล
นางสาว ลีลาวดี ศิริกุล
32กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพคิดจะกิน @EATนางสาว สิริพร แซ่เต๋ง
นางสาว ณัฐสิมา พิมพ์ทองหลาง
นางสาว นันท์นิชา ปรีชาพง์เจริญ
33กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมSmart Boat Water Treatmentนาย อภินันธ์ ศรีพรวัฒนา
นางสาว จุติมา อินธิชิต
นาย วีรภัทร สันติภาภรณ์
34กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพMenu Boxนาย จิระวิน บูรณะพาณิชย์กิจ
นาย พัทธนันท์ พรมสวาท
35กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์Soft Pad Designนางสาว โสภิต มโนทรัพย์ศักดิ์
36กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์Medica ID for Elderlyนาย พสิษฐ์ สีไสวพร
นางสาว โศภิตา สายเงิน
37กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพPinto บริการแนะนำและจัดส่งอาหารมื้อกลางวันสำหรับพนักงานออฟฟิศนาย สุทธิชัย ยี่สุ่นแซม
นาย รพี เพียรขุนทด
38กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆCASTCAT Asia Talents Portal ศูนย์รวมบุคลากรบันเทิงเอเชียนาย ดลวัฒน์ วิภาตะศิลปิน
39กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงชั่งกิโลนาย พัทธนันท์ พรมสวาท
นาย จิระวิน บูรณะพาณิชย์กิจ
40กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงJerDi (เจอดิ)นาย นิติรัฐ เอี่ยมระหง
นาย ฤทธิศักดิ์ กวานดา
นางสาว เนตรชนก โตเที่ยงธรรม
นางสาว สุวพิชญ์ บัวบุตร
41กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงuSearchนาย ฤทธิ์ ปานสง่า
นาย ณัฐภัทร เคี่ยนเมธี
นาย คณิศร ลิมปิพิชัย
42กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงPaiduay (ไปด้วย)นาย ธีระศักดิ์ มูลตุ้ย
นาย ธีรวัต ตั้งสินมั่นคง
นาย ติณณ์ธิษณ์ ใจกล้า
นาย ปริญญา วงศ์ปัญญา
43กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงThe FoodBoxนาย ภาณุวัฒน์ วิริยะศิริวัฒนะ
นาย Wisarut Manothus
44กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงDomar (ธุรกิจWebsite และ Application เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวการซื้อขายกับวัตถุดิบในประเทศไทย)นาย มงคล จันทะมิตร
นาย มงคล จันทะมิตร
45กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงArt Energyนางสาว สุวิมล บุญทา
นาย ศักดิ์นิรันดร์ แก่นนาค
นาย ปริญ กิตติวัชระชัย
46กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพระบบบริหารจัดการดูแลพืชนาย ธนพล ทะปาละ
นาย ติณห์ สิทธิยศ
นาย รฐพงศ์ รักษาสุข
นาย เจตนัตว์ นภาวรรณ
47กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์แนวตั้งสำหรับประดับบ้านนางสาว พัชรีภรณ์ ชูคลี่
นาย นพดล นิ่มเกตุ
48กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์(S&E) Smart Bus Ramp & Easy Travel System for Disabled นาย พงศกร ทิพย์มณฑา
นาย ฉันทวุฒิ เจตจำนงค์
นาย ชญานิศ ไทยรัตน์
นาย ภานุวิชญ์ จันทระ
49กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์Blue Zoneนาย ภาณุวัส พัชนี
นาย ภูริ ศิริพานทอง
นาย สรายุทธ หล้าวิไลย
50กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆPetInsure ประกันภัยสัตว์เลี้ยงออนไลน์นาย ชลณัฏฐ์ พูนชัฏกาญจน์
นาย ชลณัฏฐ์ พูนชัฏกาญจน์
นางสาว พลอยพิชชา บุญทวีพิทักษ์
51กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆJabjai Smartนาย นรินทร์ คูรานา
นางสาว สุชาดา จันทร์แสงมณี
นางสาว จามรี ตันเจริญ
นาย ธนพงศ์ ธรรมลังกา
52กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆOrganentนาย จิรภัทร โภคาวัฒนานุรักษ์
นางสาว ธนาภรณ์ กุศลมโนมัย
นาย ปรภาญจน์ สุนทรสิทธิพงศ์
นาย นิวิตถ์ นันทนิวัตติกุล
53กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆThe Eyes ระบบกล้องติดรถยนต์อัจฉริยะนาย สมโภช รวมสิน
นาย ศุภกิจ อิศดิศัย
นางสาว วันรัตน์ เจ๊ะมะ
นาย สิทธิพงษ์ ภู่อุ่น
54กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆDigital Crayfishนาย ธนัฒชัย วงษ์จิราษฎร์
55กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆOnestop Surveyนาย กิตติรัท ปวรชินะชัย
นาย นรวิศว์ หนังสือ
นาย นันทิพัฒน์ ชูเชิด
56กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆZerotooneนาย ศิรชัช โมธินา
นาย รัชชา คงเพชร
57กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆรู้ใจ: กระถางต้นไม้อัจฉริยะนาย ณัชพล สุขประสิทธิ์ปรีดี
นาย บารมี บุญยืน
นาย ยศพล อ่อนดี
นาย พรพงษ์ เอ้สมนึก
58กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆSupply Chain ผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กนางสาว ถาวรีย์ เสรีทัศน์
59กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆMaker Playgroundนาย ไชยณรงค์ ทุมาภา
นางสาว ธันยกร เบญจพรหมผดุง
60กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆWorldroundingนาย วสันต์ ศรีเพ็ญ
นาย พลวัฒน์ จันทร์พราหมณ์
นาย ธนบรรณ ฉลวยศรี
นาย วัชรพล เข็มขัด