ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "Young Technopreneur รุ่นที่ 8 ประจำปี 2562"

  ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1B & M Rice for Lifeนาย ภัทรพงษ์ พลเสน
2Smart Farm Smart Appนาย ญาณกิตติ์ สุขคล้าย
3Smart Contactนาย วิรชัย เขื่อนแก้ว
4วันหวาน Sweet old day Thai Icecreamนางสาว ธนัญญา พัฒนภิรมย์
5Vaggie is in your areaนางสาว ประสิตา อภิรมย์
6ข้าวพันธุ์ไทยนางสาว ธัญญามาศ วงค์ษากัน
7Ennolarนางสาว สุพิชฌาย์ ตุ้มทอง
8แอพฯ สั่งอาหาร สำหรับร้านอาหารขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่นาย วรชัย ศิริบูรณ์
9เครื่องดื่มรสเบียร์จากธัญพืชชนิดผงนางสาว มนญ์ญพัชญ์ เลิศสูงเนิน
10REFIT กายภาพบำบัดส่งตรงถึงคุณนาย สิรภพ สินไพบูลย์
11Pharmabotนางสาว จันทรัชต์ พิมพาทอง
12BagnosisDCN นาย ณัทกร เกษมสำราญ
13NJoy Bike นาย เอกพันธ์ ไชยสุวรรณ์
14Herbdicalนาย อธิป น้อมศิริ
15HealthUนาย ศุภวิชญ์ อินทนาคม
16ไฮโดรเจล-ติดทน-เส้นขนสัตว์นางสาว ฉัตรวลี บุญธรรม
17CPM Kneezนางสาว นันท์นภัส ฟูกระเดื่อง
18Eldcare แพลตฟอร์มจับคู่คนดูแลผู้สูงอายุนาย จิรายุ โอ่วเจริญ
19OFFIT - แอปพลิเคชันกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคออฟฟิศซินโดรมนางสาว พัสนันต์ บูรณะปัทมะ
20NadYeb web applicationนางสาว ชวิศา คงสาหร่าย
21Try Thaiนางสาว สริตา พิทักษ์ธีระธรรม
22Unseen Localนาย ชนะชล ภูจิตต์ทอง
23Bangkok Public Transport Centralนาย ธนกฤต อรุณเดชาวุฒิ
24Smart Meter for Home usersนางสาว ศิรา สุขเกษม
25ฝูงบินอากาศยานไร้คนขับค้นหาผู้ประสบภัยเพื่อการกู้ภัยทางทะเลอัตโนมัตินาย เฉลิมพล โพธิ์เที้ยม
26Parking Houseนาย ภคพล มะโรงรัตน์
27Launxyนาย ณัฐกิตติ์ เลิศอริยธรรม
28เเอปพลิเคชั่น For Youนาย นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน
29FireFireนาย กิตติพัฒน์ กิติศรีวรพันธุ์
30PlusOneนาย Prinya Kaewiemsuk
31I-Lock นาย เฉลิมพล มีดวง
32อุปกรณ์ติดตามสัตว์เลี้ยงนาย พศวีร์ ศุภการ
33Mirror Meนางสาว อโนชา อนุกูล
34Life Guy Tour นาย สุริยะ สามิบัติ
35GasMaster นาย ภีมพศ เกื้อกูล
36PFB Navigator อุปกรณ์เสริมนำทางอัจฉริยะนาย ณัฐกิตติ แดงศรี
37Container OCR Solutionนาย ปิยะวัฒน์ แสงประเสริฐกฤด
38Trash & Trade (ระบบตลาดกลางซื้อ-ขายขยะออนไลน์)นาย ธนกฤต เช้ากระจ่าง
39Easy Moveนาย ศุภสัณห์ ผิวขาว
40Bro Box นาย ธนบดี ชัยถาวรกิจ
41Scanka: Intelligence Warehousing Scanning Systemนาย ณัฐ ปานมโนธรรม
42Tireshouse.comนาย ภูริ ตันสุวรรณนนท์
43UAV Medical Transportationนาย นรินทร์ ปั้นทอง
44Dash camera with traffic sign recognitionนาย วิโรจน์ อ่ำสกุล
45I’riceนาย ปวริศ พระปฐมนาวี
46ระบบบำรุงรักษาเชิงทำนายสำหรับอุตสาหกรรมอัฉริยะนาย พัชร เมธาจิตติพันธ์
47Cold Chain Bagนาย สาธิต ศศิกรรม
48Road Buddyนาย แทนไท ระย้าพวง
49Collective q Buying Consumer Goods and Servicesนาย ตรัย ศรีหทัย
50Minibarcarนาย ธีรภัทร บุญสิทธิเมตตา
51Book2Handนาย ภูมิเทพ รัตนพันธุ์
52Alto Tech Smart hotel solutionนาย พันธพร ตรังคสมบัติ


สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือก หัวหน้าทีมแต่ละทีม โปรดกรอกข้อมูลยืนยันได้ ที่นี่
**** ภายในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ****