ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย Young Technopreneur 2019

  ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน
1AIP Skytechนาย นรินทร์ ปั้นทอง
2Alto Tech Smart Hotel Energyนาย วโรดม คำแผนชัย
3Bagnosis DCNนาย ณัทกร เกษมสำราญ
4B & M Rice for Lifeนาย ภัทรพงษ์ พลเสน
5Container Truck Gate Automationนาย ปิยะวัฒน์ แสงประเสริฐกฤด
6Ennolarนางสาว สุพิชฌาย์ ตุ้มทอง
7I-Lockนาย เฉลิมพล มีดวง
8OFFITนางสาว พัสนันต์ บูรณะปัทมะ
9PFB Navigatorนาย ณัฐกิตติ แดงศรี
10Pharmabotนางสาว จันทรัชต์ พิมพาทอง
11REFITนาย สิรภพ สินไพบูลย์
12ไฮโดรเจล-ติดทน-เส้นขนสัตว์นางสาว ฉัตรวลี บุญธรรม