ก้าวสู่ปีที่ 7 ของความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ภาครัฐและเอกชน

ร่วมผนึกกำลังส่งเสริมนักคิด นักพัฒนา นำแนวคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี ผลักดันสู่การเป็น “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

 • "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)" ) ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ในการบ่มเพาะความรู้อย่างครบเครื่องในเชิงธุรกิจ โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่ได้สร้างเสริมผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี มากว่า 16 ปี การันตีได้ถึงความพร้อมในการเติมเต็มคุณภาพ ในทุกขั้นตอนของโครงการฯ ทั้งการอบรมทุกเรื่องในเชิงธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการส่งเสริมและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเกิดธุรกิจได้จริงในท้ายที่สุด
 • "กลุ่มบริษัทสามารถ" ผู้จัดโครงการ Samart Innovation Award มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2003 โดยมุ่งเน้นพัฒนาเติมเต็มความสามารถ ประสบการณ์ สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้และสร้างอาชีพ จนเป็นที่รู้จักในวงกว้างของกลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจ และในการก้าวสู่ปีที่ 16 ในปี 2018 ก็ยังคงมุ่ง “สร้างบุคลากรคุณภาพ..ความเป็นมืออาชีพ..ส่งเสริมธุรกิจที่ชัดเจนให้เป็นจริง” ทั้งการร่วมพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และการเปิดประสบการณ์ในการดูงานด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต่างประเทศ พร้อมทั้งมอบรางวัล "สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ" หรือ Samart Innovation Awards 2018 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักพัฒนารุ่นต่อไป

จุดเด่นโครงการ

 • Be Faster ติดสปีดให้แรง แซงทุกปลาใหญ่
  • โอกาสในการเป็นสุดยอด Young Technopreneur คว้าเงินรางวัลสูงสุด 200,000 บาท
  • โอกาสในการรับทุนพัฒนาผลงาน ทุนละ 30,000 บาท
  • โอกาสในการเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในต่างประเทศ
 • Be Stronger ติดอาวุธให้ครบ พร้อมรบทุกการแข่งขัน
  • อบรมด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ StartUp
  • ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรม Idea to Market BootCamp
  • เรียนรู้เทคนิคและคำแนะนำดีๆ จากที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ทั้งด้านการตลาด, ด้านธุรกิจ, และเทคโนโลยี
 • More Power สร้างเครือข่าย ต่อยอดความสำเร็จ
  • เป็นโครงการเดียวที่ภาครัฐและเอกชน จับมือผสานความแข็งแกร่ง เพื่อร่วมกันในการสร้างโอกาสทางธุรกิจตัวจริงอย่างเต็มรูปแบบ
  • โอกาสในการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน
  • โอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับ "กลุ่มบริษัทสามารถ"

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่ธุรกิจที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม
 • เพื่อเฟ้นหา “สุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” เข้ารับรางวัล Samart Innovation Award 2018

กลุ่มเป้าหมาย

 • โอกาสเปิดกว้าง สำหรับ ...
  • คนรุ่นใหม่ อายุ 20-35 ปี
  • ไม่จำกัดระดับการศึกษา
  • จำนวนสมาชิก 1 ทีม ไม่เกิน 4 คน
 • คุณสมบัติที่ต้องมี ...
  • มีความพร้อม ทั้งไอเดียสร้างสรรค์ และแนวทางความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทางการตลาด และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  • มีความมุ่งมั่น ที่จะต่อยอดไป เป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี

หัวข้อการประกวด

เน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเศรษฐกิจ ชุมชน และมีแผนธุรกิจที่สามารถขยายสู่สากลได้ โดยแบ่งหัวข้อการประกวดเป็น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

 1. อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร เช่น ระบบการผลิตอาหารอัตโนมัติ บรรจุภัณฑ์ ชั้นสูง การประเมินคุณค่าทางโภชนาการ อาหารที่ทำหน้าที่พิเศษ ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค
 2. อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานจากไฮโดรเจน พลังงานลม พลังงานอาทิตย์
 3. อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ (พันธุ์วิศวกรรม) และวิศวกรรมโปรตีน
 4. อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การวินิจฉัยโรคระดับโมเลกุล การวินิจฉัยโรคทางภูมิคุ้มกันวิทยา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
 5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การท่องเที่ยวและบริการเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
 6. อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า เช่น เซรามิกส์ขั้นสูง พอลิเมอร์ขั้นสูง เทคโนโลยีนาโน
 7. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ เช่น สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ สิ่งทอเฉพาะทาง ซอฟต์แวร์ออกแบบลายผ้า การออกแบบ แปรรูปอัญมณี และเครื่องประดับ
 8. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เช่น วัสดุชั้นสูงสำหรับยานยนต์ เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและผลิตยานยนต์ ยานยนต์ใช้พลังงานทดแทน
 9. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ วิศวกรรมดิจิทัล รวมไปถึงคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการออกแบบงานวิศกรรมการผลิตและการจำลอง เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
 10. อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม่ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน และบริการด้านการวิจัยและพัฒนา

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

สิทธิประโยชน์
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

Coworking Space...

พื้นที่นั่งทำงาน ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 5 ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ รวมเวลา 1 ปี

Business Matching...

โอกาสในการออกบูธงานนิทรรศการต่างๆ การจับคู่ธุรกิจ และการประสานแหล่งเงินทุน

Mentors..

ได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านต่างๆ อาทิ การตลาด การเงิน กฏหมาย

รางวัล
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

รางวัล ... สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ Samart Innovation Award 2018

 • รางวัลชนะเลิศ                 มูลค่า 200,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลค่า 50,000 บาท
 • Media Award                 มูลค่า 10,000 บาท

ทุนพัฒนาผลงาน

ทุนพัฒนาผลงาน ทุนละ 30,000 บาท
(สำหรับผลงานที่มีคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 4-20 ในรอบสุดท้าย)

เปิดโลกประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ...

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต่างประเทศสำหรับผลงานที่รางวัลที่ 1-3 (ทีมละ 2 คน)