ก้าวสู่ปีที่ 6 ของความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ภาครัฐและเอกชน
ร่วมผนึกกำลังส่งเสริมนักคิด นักพัฒนา นำแนวคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี
ผลักดันสู่การเป็น "ผู้ประกอบการรุ่นใหม่"

ครบเครื่อง ทั้งโอกาสและประสบการณ์ เพื่อกรุยทางสู่การเป็น Young Technopreneur

ก้าวสู่ปีที่ 6 ของความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ภาครัฐและเอกชน

 • "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)" ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ในการจัดอบรม และบ่มเพาะความรู้อย่างครบเครื่องในเชิงธุรกิจ โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่ได้สร้างเสริมผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี มากว่า 15 ปี จึงการันตีได้ถึงความพร้อมในการเติมเต็มคุณภาพ ในทุกขั้นตอนของโครงการฯ ทั้งการอบรมทุกเรื่องในเชิงธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการส่งเสริมและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ผู้ร่วมโครงการ เพื่อเกิดธุรกิจได้จริงในท้ายที่สุด
 • "กลุ่มบริษัทสามารถ" ผู้จัดโครงการ Samart Innovation Award มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2003 โดยมุ่งเน้นพัฒนาเติมเต็มความสามารถ ประสบการณ์ สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้และสร้างอาชีพ จนเป็นที่รู้จักในวงกว้างของกลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจ และในการก้าวสู่ปีที่ 15 ในปี 2017 นี้ ก็ยังคงมุ่ง "สร้างบุคลากรคุณภาพ..ความเป็นมืออาชีพ..ส่งเสริมธุรกิจที่ชัดเจนให้เป็นจริง" ทั้งการร่วมพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และการเปิดประสบการณ์ในการดูงานด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต่างประเทศ พร้อมทั้งมอบรางวัล "สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ" หรือ Samart Innovation Awards 2017 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักพัฒนารุ่นต่อไป

จุดเด่นโครงการ

 • ครบเครื่อง ทั้งโอกาสและประสบการณ์ เพื่อกรุยทางสู่การเป็น Young Technopreneur
  • โอกาสในการเป็นสุดยอด Young Technopreneur คว้าเงินรางวัลสูงสุด 200,000 บาท
  • โอกาสในการรับทุนพัฒนาผลงาน ทุนละ 30,000 บาท
  • โอกาสในการเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในต่างประเทศ
  • โอกาสในการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุนโดยตรง
  • โอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับ "กลุ่มบริษัทสามารถ"
 • เข้มข้น ด้านทักษะและความรู้ ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
  • อบรมด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ StartUp
  • ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรม Idea to Market Boothcamp
  • เรียนรู้เทคนิคและคำแนะนำดีๆ จากที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ทั้งด้านการตลาด, ด้านธุรกิจ, และเทคโนโลยี
 • และยังเป็นโครงการเดียวที่
  • ภาครัฐและเอกชน จับมือผสานความแข็งแกร่ง เพื่อร่วมกันในการสร้างโอกาสทางธุรกิจตัวจริงอย่างเต็มรูปแบบ
  • แค่มีไอเดีย ก็ส่งเข้าประกวดได้ บวกความตั้งใจและมุ่งมั่น กลายเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงได้ไม่ยาก

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่ธุรกิจที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม
 • เพื่อเฟ้นหา "สุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ" เข้ารับรางวัล Samart Innovation Award 2017

กลุ่มเป้าหมาย

 • โอกาสเปิดกว้าง สำหรับ ...
  • คนรุ่นใหม่ อายุ 20-35 ปี
  • ไม่จำกัดระดับการศึกษา
  • จำนวนสมาชิก 1 ทีม ไม่เกิน 4 คน
 • ตรวจเช็คความพร้อมกันก่อน กับ คุณสมบัติที่ต้องมี ...
  • มีความพร้อม ทั้งไอเดียสร้างสรรค์ และแนวทางความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทางการตลาด และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  • มีความมุ่งมั่น ที่จะต่อยอดไป เป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี

หัวข้อการประกวด

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่จะนำพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่โมเดล "ไทยแลนด์ 4.0" จึงได้นำ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มาเป็นหัวข้อประเภทการประกวด ดังนี้

 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics, Smart Logistic, Smart Energy)
 4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ต่างๆ (Digital, Internet of Things ,Fintech, Ecommerce, Education Technology )
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services ,Life style, Tourism)

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

สิทธิประโยชน์
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

Coworking Space...

พื้นที่นั่งทำงาน ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 5 ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ รวมเวลา 1 ปี

Business Matching...

โอกาสในการออกบูธงานนิทรรศการต่างๆ การจับคู่ธุรกิจ และการประสานแหล่งเงินทุน

Mentor..

ได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านต่างๆ อาทิ การตลาด การเงิน กฏหมาย

รางวัล
(เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

รางวัล ... สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ Samart Innovation Awards 2017

 • รางวัลชนะเลิศ                 มูลค่า 200,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลค่า 50,000 บาท
 • Popular Vote                 มูลค่า 10,000 บาท

ทุนพัฒนาผลงาน

ทุนเถ้าแก่น้อนเทคโนโลยี ทุนละ 30,000 บาท
(สำหรับผลงานที่มีคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 4-20 ในรอบสุดท้าย)

เปิดโลกประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ...

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต่างประเทศสำหรับผลงานที่รางวัลที่ 1-3 (ทีมละ 2 คน)