ใบสมัครเข้าร่วม โครงการ Young Technopreneur โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปี 8
ข้อมูลผู้สมัคร
หัวหน้าทีม
ชื่อตัว นามสกุล อายุ 
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์   มือถือ   email
การศึกษา (1) สำเร็จการศึกษาระดับ
       (1.1) อาชีวศึกษา/อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า
     (1.2) ปริญญาตรี
     (1.3) ปริญญาโท
(1.4) ปริญญาเอก
(1.5) อื่นๆ ระบุ 
     สำเร็จปีการศึกษา ปี พ.ศ.    คณะ    ชื่อสถาบันการศึกษา
  (2) กำลังศึกษาระดับ
       (2.1) ปริญญาตรี
     (2.2) ปริญญาโท หรือสูงกว่า
     (2.3) อื่นๆ ระบุ 
    ชั้นปีที่   คณะ   ชื่อสถาบันการศึกษา
     อาจารย์ที่ปรึกษา    โทรศัพท์    email
สมาชิกในทีม (ถ้ามี)
สมาชิกคนที่ 1
  ชื่อ นามสกุล อายุ 
  โทรศัพท์   มือถือ   email
การศึกษา (1) สำเร็จการศึกษาระดับ
       (1.1) อาชีวศึกษา/อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า
     (1.2) ปริญญาตรี
     (1.3) ปริญญาโท
(1.4) ปริญญาเอก
(1.5) อื่นๆ ระบุ 
    สำเร็จปีการศึกษา ปี พ.ศ.   คณะ   ชื่อสถาบันการศึกษา
  (2) กำลังศึกษาระดับ
       (2.1) ปริญญาตรี
     (2.2) ปริญญาโท หรือสูงกว่า
     (2.3) อื่นๆ ระบุ 
     ชั้นปีที่    คณะ    ชื่อสถาบันการศึกษา
สมาชิกคนที่ 2
  ชื่อ นามสกุล อายุ 
  โทรศัพท์   มือถือ   email
การศึกษา (1) สำเร็จการศึกษาระดับ
       (1.1) อาชีวศึกษา/อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า
     (1.2) ปริญญาตรี
     (1.3) ปริญญาโท
(1.4) ปริญญาเอก
(1.5) อื่นๆ ระบุ 
    สำเร็จปีการศึกษา ปี พ.ศ.   คณะ   ชื่อสถาบันการศึกษา
  (2) กำลังศึกษาระดับ
       (2.1) ปริญญาตรี
     (2.2) ปริญญาโท หรือสูงกว่า
     (2.3) อื่นๆ ระบุ 
     ชั้นปีที่    คณะ    ชื่อสถาบันการศึกษา
สมาชิกคนที่ 3
  ชื่อ นามสกุล อายุ 
  โทรศัพท์   มือถือ   email
การศึกษา (1) สำเร็จการศึกษาระดับ
       (1.1) อาชีวศึกษา/อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า
     (1.2) ปริญญาตรี
     (1.3) ปริญญาโท
(1.4) ปริญญาเอก
(1.5) อื่นๆ ระบุ 
    สำเร็จปีการศึกษา ปี พ.ศ.   คณะ   ชื่อสถาบันการศึกษา
  (2) กำลังศึกษาระดับ
       (2.1) ปริญญาตรี
     (2.2) ปริญญาโท หรือสูงกว่า
     (2.3) อื่นๆ ระบุ 
     ชั้นปีที่    คณะ    ชื่อสถาบันการศึกษา
  
ตัวอย่างแบบฟอร์มการสมัคร