ใบสมัครเข้าร่วม โครงการ Young Technopreneur โครงการเถ้าแก่น้อย ปี 7ตัวอย่างแบบฟอร์มการสมัคร
ข้อมูลผู้สมัคร
หัวหน้าทีม
ชื่อตัว นามสกุล อายุ 
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์   มือถือ   email
การศึกษา (1) สำเร็จการศึกษาระดับ
       (1.1) อาชีวศึกษา/อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า
     (1.2) ปริญญาตรี
     (1.3) ปริญญาโท
(1.4) ปริญญาเอก
(1.5) อื่นๆ ระบุ 
     สำเร็จปีการศึกษา ปี พ.ศ.    สาขา    ชื่อสถาบันการศึกษา
  (2) กำลังศึกษาระดับ
       (2.1) ปริญญาตรี
     (2.2) ปริญญาโท หรือสูงกว่า
     (2.3) อื่นๆ ระบุ 
     ชั้นปีที่    สาขา    ชื่อสถาบันการศึกษา
สมาชิกในทีม (ถ้ามี)
สมาชิกคนที่ 1
  ชื่อ นามสกุล อายุ 
  โทรศัพท์   มือถือ   email
การศึกษา (1) สำเร็จการศึกษาระดับ
       (1.1) อาชีวศึกษา/อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า
     (1.2) ปริญญาตรี
     (1.3) ปริญญาโท
(1.4) ปริญญาเอก
(1.5) อื่นๆ ระบุ 
     สำเร็จปีการศึกษา ปี พ.ศ.    สาขา    ชื่อสถาบันการศึกษา
  (2) กำลังศึกษาระดับ
       (2.1) ปริญญาตรี
     (2.2) ปริญญาโท หรือสูงกว่า
     (2.3) อื่นๆ ระบุ 
     ชั้นปีที่    สาขา    ชื่อสถาบันการศึกษา
สมาชิกคนที่ 2
  ชื่อ นามสกุล อายุ 
  โทรศัพท์   มือถือ   email
การศึกษา (1) สำเร็จการศึกษาระดับ
       (1.1) อาชีวศึกษา/อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า
     (1.2) ปริญญาตรี
     (1.3) ปริญญาโท
(1.4) ปริญญาเอก
(1.5) อื่นๆ ระบุ 
     สำเร็จปีการศึกษา ปี พ.ศ.    สาขา    ชื่อสถาบันการศึกษา
  (2) กำลังศึกษาระดับ
       (2.1) ปริญญาตรี
     (2.2) ปริญญาโท หรือสูงกว่า
     (2.3) อื่นๆ ระบุ 
     ชั้นปีที่    สาขา    ชื่อสถาบันการศึกษา
สมาชิกคนที่ 3
  ชื่อ นามสกุล อายุ 
  โทรศัพท์   มือถือ   email
การศึกษา (1) สำเร็จการศึกษาระดับ
       (1.1) อาชีวศึกษา/อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า
     (1.2) ปริญญาตรี
     (1.3) ปริญญาโท
(1.4) ปริญญาเอก
(1.5) อื่นๆ ระบุ 
     สำเร็จปีการศึกษา ปี พ.ศ.    สาขา    ชื่อสถาบันการศึกษา
  (2) กำลังศึกษาระดับ
       (2.1) ปริญญาตรี
     (2.2) ปริญญาโท หรือสูงกว่า
     (2.3) อื่นๆ ระบุ 
     ชั้นปีที่    สาขา    ชื่อสถาบันการศึกษา
  
ตัวอย่างแบบฟอร์มการสมัคร